Överprövning

Överprövning

Rätt till överprövning

Om man som leverantör tycker att det blivit fel i upphandlingen, kan man begära att upphandlingen prövas i domstol.

Enligt upphandlingsreglerna har man som leverantör rätt att begära att upphandlingen överprövas. Denna rätt skall dock självklart användas med sunt förnuft och försiktighet. Om de fel som begåtts är marginella eller bedöms som mycket små bör leverantör endast i undantagsfall (med hänsyn till bl.a. egna och allmänhetens kostnader och fördröjning av upphandlingens resultat) utnyttja sin rätt att begära överprövning.

Gör så mycket som möjligt innan överprövningLeverantör som upptäcker brister i en upphandling gör klokt i att påtala dessa brister och ge möjlighet för myndighet och enhet att rätta till dem innan en överprövning sker. Praxis visar bland annat att underlåtenhet att påtala brister försvårar för klagande leverantör att senare vinna en överprövning av just dessa brister. Vi har emellertid också lång erfarenhet av situationer där bristerna inte går att upptäcka förrän mycket sent i upphandlingsprocessen.

 

Tre huvudsakliga förutsättningar skall föreligga
 • Man måste själv vara leverantör (däremot finns inget krav på att man deltagit i upphandlingen som anbudsgivare).
 • Felet i upphandlingen skall vara i strid med gällande upphandlingsregler.
 • Felet skall ha medfört skada, eller kan komma att medföra skada för leverantören.
Skälet till överprövning kan vara att
 • Kontrakt har tilldelats utan att någon riktig upphandlingsprocess genomförts.
 • Vinnande leverantör inte uppfyller alla angivna krav.
 • Värderingen av anbuden inte skett enligt förfrågningsunderlagets villkor.
 • Upphandlingen har utan sakliga skäl avslutats.
Överprövningen måste ske inom viss tid

När s.k. tilldelningsbeslut fattats inträder också en avtalsspärr för upphandlande part. Under spärrtiden ges möjlighet att ansöka om överprövning och under denna tid får så klart avtal inte ingås. Avtalsspärren är 10 kalenderdagar (om meddelande av beslut skett via e-post) och 15 dagar (om meddelande skett via vanlig post) från om med dagen efter meddelandet skickats.

Vid direktupphandling eller gjorda avrop i ramavtal kan också överprövning av avtals giltighet ske.

Överprövningens resultat

Överprövningen kan resultera i att rätten beslutar att:

 • Upphandlingen skall göras om.
 • Upphandlingen skall rättas till innan den får avslutas.
 • Upphandlingen skall återupptas (om den felaktigt avbrutits).
 • Ansökan om överprövningen avslås.