Ann-Karin Falkenstrand

Ann-Karin Falkenstrand
Seniorkonsult

DoubleCheck Consulting AB
Tel: 0705-42 52 43
anna-karin Falkenstrand@doublecheck.se

Anna-Karin Falkenstrand är bolagsjurist med omfattande erfarenheter från avtalsrätt, entreprenad- och fastighetsjuridik samt offentlig upphandling. Hon har juridisk examen med inriktning mot allmän avtalsrätt och civilekonomexamen med inriktning ledarskap och verksamhetsstyrning inklusive affärsutveckling.

Som expert och senior konsult inom offentliga affärer är Anna-Karin Falkenstrand en uppskattad konsult, föreläsare och utbildare inom upphandlingsrätt, avtalsrätt och affärsutveckling mot offentlig marknad.

BAKGRUND

 • Processer både inom civilrättsliga och offentligrättsliga mål
 • Bid manager och anbudsexpert
 • Strateg offentliga affärer
 • Expert avtalsförvaltning och kontraktsskrivning
 • Projektledning
 • Utbildare
 • Van förhandlare

BETYDANDE FRAMGÅNGAR

 • Etablerat inköpsenhet på Kronofogdemyndigheten – i arbetet hos Kronofogdemyndigheten utredde och förberedde hela processen för att myndigheten upprättade deras egen inköpsenhet
 • Påverkan på lagreglering genom flera uppmärksammade remissvar – har skrivit diverse remissvar till departementen som både citerats och iakttagits vid fortsatt lagregleringsarbete
 • Publicerad vägledande dom i upphandlingsmål hos Länsrätten i Stockholms län – skrivit samt föredragit en av de få domar från förvaltningsrätt som publicerats som vägledande hos Konkurrensverket
 • Yttrande till prejudicerande dom hos Högsta domstolen om enkla skuldebrev – utrett samt skrivit yttrande i vägledande mål om enkla skuldebrev.

VAD KAN JAG BIDRA MED

 • Beslutsstöd
 • Affärsstöd
 • Kommunikationsstöd
 • Stöd i tvist
 • Processföring i förvaltningsrätt
 • Juridiska utredningar