Direktupphandling

Direktupphandling / förenklad upphandling

Direktupphandling betyder att en upphandling sker utan krav på anbud i en viss form. När det som ska köpas in har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen är den vanligaste situationen då direkupphandling (förenklad upphandling) används.

När kan direktupphandling användas?

Det finns tre situationer när direktupphandling kan användas. Vi listar dessa tre situationer nedan och ger dig även en förklaring av varje situation lite längre ner.

 1. I vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering
 2. Om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen
 3. Om det finns synnerliga skäl.

I vissa särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Det finns vissa situationer där den upphandlande enheten eller myndigheten inte behöver bjuda in till anbudsgivning. Det gäller dock endast under vissa undantagssituationer:

 1. Inga lämpliga anbud eller anbudsansökningar
  Det händer att den upphandlande myndigheten eller enheten har gjort annonserat ut sin upphandling, men inte fått in några lämpliga anbudsansökningar eller anbud. För att det ska vara godkänt är det ett krav att myndigheten eller enheten inte gör några väsentliga justeringar av villkoren som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten.
 2. Oacceptabla eller ogiltiga anbud
  Den upphandlande myndigheten eller enheten har gjort annonserat ut sin upphandling men de anbud som kom in är ogiltiga eller inte acceptabla. Ett annat krav är att myndigheten eller enheten i förfarandet endast tar med de anbudsgivare som inte ska uteslutas, uppfyller de krav som anges i 14 kap. och de kriterier som myndigheten angett att den kommer tillämpa vid urvalet av anbudssökande och har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven i det föregående förfarandet.
 3. Upprepning av tjänster eller byggentreprenader
  En upphandlande myndighet eller enhet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i vissa fall då det gäller en tjänst eller byggentreprenad som är en upprepning av tidigare leverans.
 4. Konstnärliga eller tekniska skäl
  Direktupphandling kan även användas utan annonsering om det som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en särskuld leverantör. Dete kan t.ex. handla om att förvärva ett unikt konstverk eller en konstnärlig prestation.Det händer även att det på grund av tekniska skäl inte finns någon konkurrens. Det finns även situationer när det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför bara får säljas av en specifik leverantör.
 5. Synnerlig brådska
  Ibland kan en upphandlande myndighet eller enhet få använda direktupphandling på grund av brådska. Det betyder att det inte är möjligt att annonsera uphandlingen på ett vanligt sätt.
 6. Upphandling av varor i vissa fall
  Om den upphandlande myndigheten eller enheten ska upphandla vissa typer av varor så kan direktupphandling användas. Detta gäller om det t.ex. handlar om varor för forsknings, expriment-, studie- eller utvecklingsändamål. Det är även acceptabelt om det handlar om en kompletterande leverans från en tidigare leverantör eller varor som omsätts på en råvarumarknad samt när det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet av olika anledningar.

Om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen

Direktupphandlingsgänsen är en lagstadag fastställd beloppsgräns för värdet av en upphandling. Det betyder att om upphandlingen inte överstiger beloppsgränsen får den upphandlade myndigheten eller enheten tillåtelse att använda direktupphandling.

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU): 586 907 SEK (fr.o.m. 1 januari 2018)
 • Lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF): 1 092 436 SEK (fr.o.m. 1 januari 2018 )
 • Lagen om försvars- och säkerhetsupphandling (LUFS): 1 092 436 SEK (fr.o.m. 1 januari 2018)
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK): 2 631 028 SEK
  (fr.o.m. 1 januari 2018)

Det finns även en regel som man behöver ta hänsyn till. Det är inte bara det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp som är av samma slag som genomförts under räkenskapsåret.

Direktupphandling vid synnerliga skäl

Om det finns synnerliga skäl kan man också använda sig av direktupphandling. Det kan till exempel handla om att den upphandlande myndigheten kan göra ett extra förmånligt köp genom en direktupphandling vid t.ex. en auktion. Den upphandlande myndigheten behöver också påvisa att det rör sig om ett ett erbjudande som är väsentligt under marknadsvärdet. Det finns även vissa tillfällen inom t.ex. hälso- och sjukvårdstjänster och socialtjänster där direktupphandling kan vara aktuellt om det är fråga om sådana tjänster där relationen mellan vårdgivare och vård- och omsorgstagare skulle störas och vården eller omsorgen därmed försämras. Vad som i övrigt är synnerliga skäl prövas från fall till fall.

Genomförande av en direktupphandling

Det finns egentligen inga speciella regler för hur en upphandling ska genomföras, det finns t.ex. inga begränsningar inom annonsering, tidsfrister, konkurrensutsättning och liknande. Den upphandlade myndigheten eller enheten ska däremot alltid utgå från ett par principer. De kallas för upphandlingsrättsliga principer och består av: icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande, principerna om likabehandling och proportionalitet.

Det finns även interna riktilinjer som många upphandlade myndigheter och enheter använder sig av. Riktlinjerna kan till exempel bestå av krav på hur många anbud man tar in, riktlinjer kring värdet av de varor eller tjänster som ska köpas in eller hur man annonserar ut upphandlingen.

De allra flesta myndigheter och enheter har även krav på sin ekonomiska förvaltning som kan följa en annan lagstiftning. Den behöver man ta hänsyn till.