Miljöpolicy

Miljöpolicy

Doublecheck är ledande marknadskonsult med fokus på den offentliga affären. Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att arbeta proaktivt för att minimera vår egen negativa påverkan. Det betyder att vi bedriver ett aktivt miljöarbete för att främja miljöanpassade och socialt ansvarsfulla lösningar inom såväl vår egen verksamhet som i de tjänster som vi erbjuder våra kunder. Vi följer gällande miljölagstiftning.

Doublecheck ska minska sin miljöpåverkan genom att

 • hushålla med energi i kontorslokaler och för kontorsutrustning,
 • minska resandet genom att ökad andel telefon- och videomöten,
 • resa med kollektiva färdmedel när så är möjligt och prioritera tåg framför flyg,
 • ta hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter vid inköp av varor och förbrukningsartiklar,
 • minska pappersförbrukningen genom att använda elektroniska dokument på läsplatta eller i dator framför att skriva ut på papper,
 • skicka elektroniska fakturor där så är möjligt,återvinna, källsortera, och säkerställa att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt,
 • föregå med gott exempel gentemot samarbetspartners och leverantörer.

Redovisning av miljöpåverkan

Doublechecks viktigaste miljöpåverkan är

 • energiförbrukning och klimatpåverkan i samband med tjänsteresor,
 • el-, vatten- och värmeförbrukning i kontorslokaler,
 • förbrukning av papper i skrivare och kopiatorer.

 

Övergripande miljömål

Doublechecks övergripande miljömål är att ständigt bli bättre på miljöarbetet genom minskad resursförbrukning, övergå till miljövänligare alternativ och föreslå miljöanpassade och socialt ansvarsfulla lösningar till kunder.

 

Detaljerade miljömål

Fram till år 2020 ska Doublecheck ha

 • minskat elförbrukningen i kontor med 4 procent jämfört med år 2015,
 • reducerat förbrukning av papper med 5 procent jämfört med år 2015,
 • mäta miljö- och klimatpåverkan från tjänsteresor och minska detta med 25 procent.

 

Miljökrav på egna leverantörer

Doublecheck ställer följande miljökrav på sina leverantörer:

 • Leverantören ska ha en miljöpolicy.
 • Leverantören ska arbeta aktivt med att minska miljöpåverkan från sin verksamhet.
 • Leverantören ska följa lagar och förordningar inom miljöområdet.