Petter Larsson

Petter Larsson
Seniorkonsult / Partner

DoubleCheck Consulting AB
Tel: 070-876 86 11
petter.larsson@doublecheck.se

Petter Larsson är seniorkonsult och ansvarig partner i DoubleCheck bolagen med fokus på styrning och affärsutveckling. Petter arbetar som konsult och rådgivare med inriktning på Corporate Governance/ägarfrågor inom strategisk styrning och kontroll, finansieringsfrågor och affärsutveckling samt inom Risk Management och Compliance.

Petter är också styrelseordförande i Genua TeamBuilding AB samt äger och driver en större skogsverksamhet i Jämtland

BAKGRUND

 • Genua TeamBuilding AB med dotterbolag – Styrelseordförande och delägare
 • Skärvångens Skogs-& Tomt AB – Äger och driver skogsverksamhet
 • GeMin AB med dotterbolag Inspira Förskolor & Skolor AB-Skolkoncern med verksamhet i fem kommuner i Stockholmsregionen -Styrelseordförande
 • Carnegie Investment Bank AB – CFO samt Head of Group Internal Audit.
 • Arthur Andersen – Auktoriserad revisor och Managementkonsult
 • Certifierad styrelseledamot StyrelseAkademien samt Michaël Berglund Board Value. Finansiell Rådgivarlicens, SwedSec. Certifierad Internrevisor,IIA. Auktoriserad Revisor, FAR
 • Civilekonom med inriktning på finansiell analys

BETYDANDE FRAMGÅNGAR

 • GeMin AB–Framgångsrik försäljning av koncernen 2017 enligt fastställd långsiktig plan i ägardirektiv. Innan dess, kvalitetssäkring av styrelsearbetet samt koncernens styrande dokumentoch processer för affärsuppföljning och intern styrning och kontroll.
 • Skärvångens Skogs-& Tomt AB-Har efter slutfört generationsskifte hösten 2010 drivit en genomgripande genomlysning och utveckling av skogsverksamheten, vilken nu drivs med tydlig målstyrning baserad på affärsmässighet och långsiktighet.
 • Carnegie Investment Bank AB-Aktiv medverkan i prospektarbetet i samband med börsnoteringen på Nasdaq Stockholm 2001. Framtagande av processer och affärssystem för operativ och finansiell styrning och affärsuppföljning inom koncernen. Drivande i flertalet affärsutvecklingsprojekt samt kvalitetssäkring av interna processer och stödsystem inom mäkleri, corporate finance och kapitalförvaltning i samtliga koncernens länder. Nära knuten till koncernens styrelse och ledning i samband med ett par mer offentliga krissituationer.
 • Arthur Andersen-Revision av och finansiell rådgivning till svenska börsnoterade företag, svenska dotterbolag till internationella koncerner samt svenska ägarledda företag inom ett stort antal branscher. Konsultation inom finansiering, affärsutveckling och processutveckling